సిరికి హరికి కళ్యాణం – నింగికి నేలకు శుభ యోగం

NLTC is pleased to announce that there will be Srinivasa (Balaji) kalyanotsavam in the Netherlands

We invite all devotees of Lord Balaji to take advantage and have darshan.

Please register using the links below.

Note: Registrations are closed

For couples interested to perform Sankalpa pooja as part of Kalyana Mahotsavam please buy a ticket for 51 Euro. 

Archana can be performed for 11 Euro

Date: 5 June 2022 – 9 AM
Venue: Diamant Theater , Diamanthorst 183 , 2592 GD Den Haag

Note: Due to hall capacity max of 300 people are allowed on a first come first serve basis, so register without delay.

Mana Kosam Mana NLTC

సిరికి హరికి కళ్యాణం
నింగికి నేలకు శుభ యోగం

ఆకాశాన్ని అంటుతున్న ఆనందం
ఆకాశ రాజింట విరిసె వైభోగం
పద్మ నేత్రి మానసము పండగ జేసె
పద్మావతి కన్నుల కాంతులు మెరిసె

వకుళ మాత వరములోని  వేడుక చూడ
ద్వాపర వరము తీర దరి జేరాడు
కార్యము  ఖాయమని అభయము నొసగి
కరము జాచి కళ్యాణానికి కబురంపాడు

సురముని జన సందోహం సమాయత్తమై
తండోప తండాలుగ తరలి వచ్చిరి
అజుడు భవుడు పెళ్ళి పెద్దలై
పుడమినంత పీఠ జేసి పందిరేసిరి

శ్రీనివాస కళ్యాణం శుభముగ విరిసె
నిత్య కళ్యాణాల నిండుగ మెరిసె
కనినంత పండగ కనుల నిండుగ
విశ్వమంత వేడుక వీనుల విందుగ

లోక కళ్యాణానికి ఊపిరి పోసి
శోఖములను తొలగించి శాంతిని కూర్చి
అభాగ్యమన్నదాని అంతము చూసి
సౌభాగ్య సంపదలకు స్థిరమొసగేను

శ్రీనివాస కళ్యాణం సర్వ మోదము
ఆ తీరు తెలిసి తలచుకున్న శుభయోగము
తిలకించు వారికి శుభము శుభము
కళ్యాణ మూర్తికి జయము జయము

రచన: శ్రీరంగం జోగి పంతులు గారు